top of page
Szukaj

Wspólne jubileusze św. Kingi i św. Jadwigi połączone z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w 2024 roku w Budapeszcie.


W tym roku obchodzimy 800. rocznicę narodzin św. Kingi i 650. rocznicę narodzin św. Jadwigi. Aby uczcić tę podwójną rocznicę, organizacje węgierskie, polskie, litewskie i słowackie podjęły szeroko zakrojoną współpracę w celu uczczenia obu świętych na Węgrzech. Głównym miejscem wydarzeń był kościół Wniebowzięcia Matki

Bożej w Budapeszcie-Śródmieściu. W dniach 21-22 marca 2024 r. zaproszono do Budapesztu wybitne osobistości kościelne, które są w jakiś sposób związane z tymi dwoma ważnymi świętymi węgierskiego pochodzenia: ks. Marka Jędraszewskiego arcybiskupa metropolitą krakowskiego, ks. Artura Ważnego, biskupa pomocniczego tarnowskiego oraz ks. Paweł Baran, proboszcz Katedry Wawelskiej w Krakowie z ks. Frantisek Trstensky, bp ze Spiszu na Słowacji, ks. Kestutis Smilgevicius, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Litwy.

W czwartek 21 marca odbyła się dyskusja z udziałem polskiego i węgierskiego historyka dr Imrego Molnára i Piotra Stefaniaka na temat „św. Kinga z rodu Arpadów i św. Jadwiga Andegaweńska z perspektywy polskiej i węgierskiej. Odprawiono Mszę świętą, miał miejsce koncert organowy, a wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu w języku polskim przygotował zespół „Kleksiki”. Po adoracji Polonia Węgierska miała możliwość uczestniczenia w spotkaniu w podziemiach kościoła z księżmi biskupami.

Główne uroczystości odbyły się w piątek 22 marca. O godzinie 15.00 w Auli Sapientia Monastic Theological College rozpoczęło się uroczyste spotkanie, podczas którego zaproszeni dostojnicy poruszali tematy znaczenia św. Kingi i św. Jadwigi w historii Polski, Litwy, Słowacji i Węgier. Witając zgromadzonych prymas Węgier kard. Péter Erdő podkreślił znaczenie wspólnych korzeni, potrzebę leczenia ran przeszłości, by razem w jedności prawdy i miłości odważnie głosić i dawać świadectwo Ewangelii.

Wygłoszono cztery referaty. Abp Jędraszewski przybliżył "znaczenie św. Jadwigi Andegaweńskiej w życiu wiary, historii Polski, w stosunkach polsko-węgierskich i regionu". Bp Trstenský wskazał na "znaczenie naszych wspólnych świętych w relacjach między naszymi narodami". Mówił, że święte kobiety, idąc jak Abraham drogą wiary, zaradzały różnym ubóstwom: materialnemu, kulturowemu i duchowemu. Jego zdaniem, dziś potrzebujemy takiej ewangelicznej troski o bliźnich i nasze wspólnoty. Bp Ważny mówił o znaczeniu „św. Kingi z Árpádów w życiu wiary, w historii Polski i w relacjach polsko-węgierskich”. Z kolei ks. Smilgevičius przedstawił „znaczenie św. Jadwigi Andegaweńskiej w życiu wiary, w historii Litwy i w relacjach między narodami Europy Środkowej”.

Następnie zebrani przyjęli i podpisali uroczystą wspólną deklarację w języku włoskim i językach swoich narodów. Przypomnieli w niej życie św. Kingi i św. Jadwigi oraz potwierdzili, że źródłem naszej przyszłości może być tylko chrześcijańska miłość i solidarność między żyjącymi tu ludźmi i narodami.

O godzinie 17.00 łódź z Esztergomu, ze 100 pielgrzymami na pokładzie, przywiozła relikwiarz z kośćmi św. Kingi na plac Vígadó w Budapeszcie. Podczas podróży pielgrzymi wysłuchali wykładu polskiego historyka na temat życia św. Kingi i modlili się o jej wstawiennictwo pod przewodnictwem kapłana. Po przybyciu do Budapesztu relikwia została przeniesiona w procesji z placu Vígadó do zabytkowego kościoła św. Kingi na placu 15 Marca, przez promenadę w Peszcie.

O godzinie 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której głównym celebransem był kard. Péter Erdő. W homilii metropolita Esztergomu-Budapesztu podkreślił, że obie święte „swoim przykładem życia i wiernym świadectwem jednoczą duchowo nasze narody”.

Na początku Mszy św. arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski przekazał kardynałowi Peterowi Erdő relikwię św. Jadwigi i powiedział: "640 lat temu Buda podarowała Krakowowi św. Jadwigę i jest dla mnie wielkim zaszczytem złożyć relikwię w ręce Księdza Kardynała. Pragnę - i będę się modlił - aby poprzez przekazanie jej relikwii, troskliwa miłość i mądrość św. Jadwigi była tak wielkim przykładem dla wiernych tutaj, jak była w Polsce podczas jej piętnastoletniego panowania. Niech Bóg błogosławi Księdzu Kardynałowi i wszystkim, którzy będą modlić się przed relikwią Świętej Jadwigi". Obecny był ks. Paweł Baran proboszcz Katedry na Wawelu oraz Siostry Jadwiżanki Wawelskie. Podczas Mszy św. wystąpił chór św. Kingi pod dyrekcją Szilvesztra Rostettera.

Głównym organizatorem uroczystości był kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Budapeszcie-Śródmieściu, Stowarzyszenie Katolików Polskim na Węgrzech pw. św. Wojciecha przy współpracy: Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier - Wydziału Dyplomacji Religijnej, Samorządu Polskiego V dzielnicy Budapesztu, Archidiecezji Ostrzyhomsko- Budapesztańskiej, biura rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, Instytutu Polskiego, Fundacja im. Wacława Felczaka, Stowarzyszenia Zachowania Tradycji Báthory-Bem Archikatedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Ostrzyhomiu, kościoła franciszkanów konwentualnych pw. św. Antoniego z Padwy w Egerze i Banku MHB. Wymiar tego święta byŁ tym większy, gdyż łączył się z tegorocznymi obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Wspólna deklaracja z okazji Jubileuszu Świętej Kingi i Świętej Jadwigi | 22 marca 2024

W 800. rocznicę urodzin świętej Kingi i 25. rocznicę jej kanonizacji oraz w 650. rocznicę urodzin świętej Jadwigi, dziękujemy Bogu za wielki dar, jaki przez nie ofiarował narodom Europy Środkowej, abyśmy „mieli udział w chwale świętych” (Kol 1, 12). Wspominając ich życie, po raz kolejny uświadamiamy sobie, że nasza przyszłość może opierać się tylko na chrześcijańskiej miłości i solidarności między ludźmi i narodami naszego regionu, tak jak przyjaźń między Litwinami, Słowakami, Węgrami i Polakami pokazała w szczególny sposób w historii. Nasze narody dołączyły do rodziny narodów europejskich, przyjmując i żyjąc chrześcijaństwem. Wiara i cywilizacja chrześcijańska w decydujący sposób ukształtowały naszą tożsamość, wspierając nasze przetrwanie w obliczu zewnętrznej władzy i szkodliwych ideologii. Doświadczyliśmy, że Chrystus „niczego nam nie odbiera, ale wszystko nam daje” (por. homilia Benedykta XVI na początku jego posługi Piotrowej, Plac św. Piotra, 24 kwietnia 2005 r.). Świadczy o tym życie św. Kingi i św. Jadwigi, które papież Jan Paweł II ponownie polecił naszej uwadze, aby „pragnienie świętości zamieszkało w sercach wiernych, kształtując nie tylko życie prywatne, ale także całe społeczeństwo” (por. homilia św. Jana Pawła II w Starym Sączu, 16 czerwca 1999 r.). Kinga i Jadwiga, które do dziś łączą Węgry, Słowację, Polskę i Litwę, zachęcają nas do budowania przyszłości naszych narodów na wartościach chrześcijańskich, do ochrony naszego dziedzictwa kulturowego i do „kroczenia razem drogą, prosząc Pana o łaskę przekształcenia naszych dawnych i obecnych pretensji i nieufności w nowe możliwości dla dobra wspólnoty” (por. Homilia papieża Franciszka, Csíksomlyó, 1 czerwca 2019 r.) dla dobra naszego regionu i całej Europy.

Sporządzono w głównym kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budapeszcie-Belváros, w roku Pańskim 2024, dnia 22 marca 2024 r

Niniejszym wyrażamy podziękowanie wszystkim sponsorom, darczyńcom i organizatorom!

Kommentare


bottom of page